Κύκλος Σπουδών της Τουρκικής Γλώσσας

Το πρόγραμμα σπουδών όλων των γλωσσών που διδάσκουμε, βασίζεται στα 6 επίπεδα καταγραφής ικανοτήτων στις ξένες γλώσσες, του “Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τη γλώσσα: εκμάθηση, διδασκαλία, αξιολόγηση”, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Αυτά τα επίπεδα, αφού λάβουμε υπόψη μας παραμέτρους όπως η ηλικία, ο χρόνος που μπορεί να αφιερώσει ένας υποψήφιος, οι προηγούμενες εμπειρίες εκμάθησης ξένης γλώσσας κ.α., προσαρμόζονται σε προγράμματα που καλύπτουν τις ανάγκες του Έλληνα μαθητή.

Πρόγραμμα Σπουδών για την Εκμάθησης της Τουρκικής Γλώσσας

Ο κύκλος σπουδών της Τουρκικής Γλώσσας ξεκινά με μαθήματα για μαθητές που δεν έχουν καμία γνώση της γλώσσας : Α1 (Στοιχειώδης γνώση- Temel Seviye 2),Α2 (Βασική γνώση- Temel Seviye 4).Συνεχίζει με το μεσαίο επίπεδο Β1 (Μέτρια γνώση- Orta Seviye 4),Β2(Καλή γνώση- Yüksek Seviye 2) και ολοκληρώνεται με τα μαθήματα του ανώτερου επιπέδου C1 (Πολύ καλή γνώση- Yüksek Seviye 4),C2 (Άριστη γνώση-Yetkin Seviye).

Εξετάσεις πιστοποίησης Τουρκικής Γλώσσας

διεξάγονται από ίδρυμα Tömer του Πανεπιστημίου της Άγκυρας, Ankara Üniversitesi Tömer, μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή, κατά τη διάρκεια όλου του έτους, για 5 επίπεδα της Τουρκικής ώς ξένη γλώσσα(Α1,Α2,Β1,Β2,C1)

Επίσης εξετάσεις διεξάγονται και από το ΚΠΓ του Ελληνικού Υπουργείο Παιδείας, και μόνο αυτό αναγνωρίζεται από τον ΑΣΕΠ στην Ελλάδα.