Εξετάσεις Πιστοποίησης Γλωσσομάθειας στα Αγγλικά

ΕCCE: Examination for the Certificate of Competency in English

Φορέας διεξαγωγής: Ελληνοαμερικανική Ένωση.
Ποτε διεξάγονται οι εξετάσεις ECCE: Κάθε Μάιο και Δεκέμβριο.
Που διεξάγονται οι εξετάσεις ECCE: Σ’ όλους τους νομούς της Ελλάδος.
Αναγνώριση: Σ’ όλο τον κόσμο και στην Ελλάδα, αναγνωρίζεται από το ΑΣΕΠ και δίνει 30 μόρια.
Διάρκεια Πτυχίου: Για πάντα.
Πότε και πώς ανακοινώνονται τα αποτελέσματα του ECCE: Οι υποψήφιοι των εξετάσεων του Μαΐου λαμβάνουν τα αποτελέσματα τέλη Ιουλίου, ενώ οι υποψήφιοι των εξετάσεων Δεκεμβρίου λαμβάνουν τα αποτελέσματα τέλη Ιανουαρίου, με προσωπική επιστολή που περιλαμβάνει συνολική και αναλυτική βαθμολογία.

Πλεονεκτήματα: Τα πτυχία του έχουν ιδιαίτερο κύρος, η εξέταση είναι σύντομη και όχι πολυ κουραστική, οι ασκήσεις του ειναι πολλαπλής επιλογής.
Μειονεκτήματα: Περιορισμένος χρόνος εξέτασης, συνεπώς χρειάζεται ταχύτητα σκέψης.

ECPE: Examination for the Certificate of Proficiency in English

Φορέας διεξαγωγής: Ελληνοαμερικανική Ένωση.
Ποτε διεξάγονται οι εξετάσεις ECPE: Κάθε Μάιο και Δεκέμβριο.
Που διεξάγονται οι εξετάσεις ECPE: Σ’ όλους τους νομούς της Ελλάδος.
Αναγνώριση: Σ’ όλο τον κόσμο και στην Ελλάδα. Aναγνωρίζεται από το ΑΣΕΠ, δίνει 70 μόρια και χορηγεί επάρκεια.
Διάρκεια Πτυχίου: Για πάντα.
Πότε και πώς ανακοινώνονται τα αποτελέσματα του ECPE: Οι υποψήφιοι των εξετάσεων του Μαΐου λαμβάνουν τα αποτελέσματα τέλη Ιουλίου, ενώ οι υποψήφιοι των εξετάσεων Δεκέμβριο λαμβάνουν τα αποτελέσματα τέλη Ιανουαρίου, με προσωπική επιστολή που περιλαμβάνει συνολική και αναλυτική βαθμολογία.

Πλεονεκτήματα: Τα πτυχία του έχουν ιδιαίτερο κύρος, η εξέταση είναι σύντομη και όχι πολυ κουραστική, οι ασκήσεις του είναι πολλαπλής επιλογής.
Μειονεκτήματα: Περιορισμένος χρόνος εξέτασης, συνεπώς χρειάζεται ταχύτητα σκέψης.

FCE: First Certificate in English

Φορέας διεξαγωγής: Πανεπιστήμιο του Cambridge.
Πότε διεξάγονται οι εξετάσεις FCE: Κάθε Μάιο και Δεκέμβριο.
Πού διεξάγονται οι εξετάσεις FCE: Σ’ όλους τους νομούς της Ελλάδος.
Αναγνώριση: Σ’ όλο τον κόσμο και στην Ελλάδα αναγνωρίζεται από το ΑΣΕΠ και δίνει 30 μόρια.
Διάρκεια Πτυχίου: Για πάντα.
Πότε και πώς ανακοινώνονται τα αποτελέσματα του FCE: Εντός τεσσάρων έως έξι εβδομάδων μετά από την ημερομηνία της γραπτής εξέτασης.

Πλεονεκτήματα: Είναι ένα πτυχίο με ιδιαίτερο κύρος και αναγνώριση, δίνεται αρκετός χρόνος στην ολοκλήρωση της κάθε ενότητας και υπάρχει δυνατότητα συμψηφισμού.
Μειονεκτήματα: Απαιτητική εξέταση που χρειάζεται καλή γνώση της γραμματικής και του λεξιλογίου.

CPE: Certificate of Proficiency in English

Φορέας διεξαγωγής: Πανεπιστήμιο του Cambridge.
Ποτε διεξάγονται οι εξετάσεις CPE: Κάθε Μάιο και Δεκέμβριο.
Που διεξάγονται οι εξετάσεις CPE: Σ’ όλους τους νομούς της Ελλάδος.
Αναγνώριση: Σ’ όλο τον κόσμο και στην Ελλάδα. Aναγνωρίζεται από το ΑΣΕΠ, δίνει 70 μόρια και χορηγεί επάρκεια.
Διάρκεια Πτυχίου: Για πάντα.
Πότε και πώς ανακοινώνονται τα αποτελέσματα του CPE: Εντός τεσσάρων έως έξι εβδομάδων μετά από την ημερομηνία της γραπτής εξέτασης.

Πλεονεκτήματα: Είναι ένα πτυχίο με ιδιαίτερο κύρος και αναγνώριση, δίνεται αρκετός χρόνος στην ολοκλήρωση της κάθε ενότητας και υπάρχει δυνατότητα συμψηφισμού.
Μειονεκτήματα: Απαιτητική εξέταση που χρειάζεται καλή γνώση της γραμματικής και του λεξιλογίου.

London Tests of English του Edexcel International

Φορέας διεξαγωγής: Πανεπιστήμιο του Λονδίνου.
Πότε διεξάγονται οι εξετάσεις EDEXCEL: Κάθε Μάιο και Δεκέμβριο.
Πού διεξάγονται οι εξετάσεις EDEXCEL: Είναι εξετάσεις που διοργανώνονται από το Παν/μιο του Λονδίνου και στην Ελλάδα διεξάγονται με τη βοήθεια του Palso.
Αναγνώριση: Aναγνωρίζεται από το ΑΣΕΠ (Edexcel Level 2 – 10 μόρια, Edexcel Level 3 – 30 μόρια, Edexcel Level 4 – 50 μόρια, Edexcel Level 5 – 70 μόρια). Τα επίπεδα 4 και 5 αναγνωρίζονται για την εισαγωγή σε πανεπιστήμια της Μ.Βρετανίας και από πολλλές πολυεθνικές εταιρίες.
Διάρκεια Πτυχίου: Για πάντα.

Πλεονεκτήματα: Δεν εξετάζει γραμματική και η εξέταση είναι σύντομη και φιλική προς τον υποψήφιο.
Μειονεκτήματα: Δε δίνει επάρκεια.

City & Guilds

Φορέας διεξαγωγής: Οργανισμός City & Guilds
Πότε διεξάγονται οι εξετάσεις City & Guilds: 6 φορές τον χρόνο (Φεβρουάριο – Μάρτιο – Μάιο – Ιούλιο – Οκτώβρη – Δεκέμβρη)
Πού διεξάγονται οι εξετάσεις City & Guilds: Εξουσιοδοτημένα κέντρα City & Guilds
Αναγνώριση: Παγκόσμια αναγνωρισμένο για σπουδές ή εργασία κι αναγνωρισμένο στην Ελλάδα από το ΑΣΕΠ.
Διάρκεια Πτυχίου: Για πάντα.
Πότε και πώς ανακοινώνονται τα αποτελέσματα του City & Guilds: Οι υποψήφιοι λαμβάνουν τα αποτελέσματα μέσα σε 4-6 εβδομάδες από την ημερομηνία των εξετάσεων.

Πλεονεκτήματα: 6 φορές τον χρόνο εξετάσεις με δυνατότητα χρήσης μονόγλωσσου λεξικού, ευελιξία στον προγραμματισμό των εξετάσεων καθώς πραγματοποιούνται καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου.
Μειονεκτήματα: Καινούριο πτυχίο που δεν είναι ευρέως γνωστό. Δε δίνει επάρκεια.

TOEIC: Test of English for International Communication

Φορέας διεξαγωγής: Ελληνοαμερικανική Ένωση.
Πότε διεξάγονται οι εξετάσεις του Toeic: 4 φορές το μήνα.
Πού διεξάγονται οι εξετάσεις του Toeic: Σε Αθήνα και Θεσσλονίκη και επαρχία όποτε ζητηθεί.
Αναγνώριση: Από τον ιδιωτικό και το Δημόσιο τομέα. Το ΑΣΕΠ αναγνωρίζει τα επίπεδα Β1,Β2 και Γ1.
Διάρκεια Πτυχίου: Για πάντα.
Πότε και πώς ανακοινώνονται τα αποτελέσματα του Toeic: Τα αποτελέσματα διατίθενται μεσα σε 5 μέρες on-line.

Πλεονεκτήματα: Σύντομη εξέταση, μπορείς να δώσεις όποτε θέλεις, δεν έχει προφορική εξέταση και έκθεση.
Μειονεκτήματα: Δεν αναγνωρίζεται το επίπεδο Γ2 στο ΑΣΕΠ.

BULATS: Business Language Testing

Φορέας διεξαγωγής: Πανεπιστήμιο του Cambridge.
Πότε διεξάγονται οι εξετάσεις Bulats: Κάθε μήνα, όποτε ζητηθεί.
Πού διεξάγονται οι εξετάσεις Bulats: Σε δίαφορους νομούς της Ελλάδος.
Αναγνώριση: Αναγνωρίζεται από το ΑΣΕΠ.
Διάρκεια Πτυχίου: Για το ελληνικό δημόσιο ή χρήση του για το ΑΣΕΠ, για πάντα.
Πότε και πώς ανακοινώνονται τα αποτελέσματα του Bulats: Τα αποτελέσματα διατίθενται αμέσως.

Πλεονεκτήματα: Χαμηλό κόστος εξετάσεων, δεν έχει υποχρεωτική εξέταση στα προφορικά και στην έκθεση.
Μειονεκτήματα: Δεν αναγνωρίζεται στον ακαδημαικό τομέα.

Eξετάσεις για Εισαγωγή στα Αγγλόφωνα Πανεπιστήμια

IELTS (International English Language Testing System)

Φορέας διεξαγωγής: Πανεπιστήμιο του Cambridge.
Πότε διεξάγονται οι εξετάσεις IELTS: Κάθε μήνα.
Που διεξάγονται οι εξετάσεις IELTS: Στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη.
Αναγνώριση: Περισσότεροι από 9000 οργανισμοί παγκοσμίως αναγνωρίζουν το IELTS, περιλαμβανομένων πανεπιστημίων.
Διάρκεια Πτυχίου: 2 χρόνια.
Πότε και πώς ανακοινώνονται τα αποτελέσματα του IELTS: τα αποτελέσματα ανακοινώνονται στον κάθε υποψήφιο ηλεκτρονικά και ταχυδρομικά καθώς και στους οργανισμούς που έχει προεπιλέξει.

TOEFL (Test of English as a Foreign Language)

Φορέας διεξαγωγής: Educational Testing Service (ETS).
Πότε διεξάγονται οι εξετάσεις TOELF: 30-40 φορές κάθε χρόνο.
Που διεξάγονται οι εξετάσεις TOELF: Η εξέταση γίνεται εξ ολοκλήρου σε ηλεκτρονικό υπολογιστή.
Αναγνώριση: Πάνω από 5.000 Κολέγια, Πανεπιστήμια και άλλοι φορείς σε περισσότερες από 90 χώρες αναγνωρίζουν το TOEFL.
Διάρκεια Πτυχίου: 2 χρόνια.
Πότε και πώς ανακοινώνονται τα αποτελέσματα του TOELF: Η βαθμολογία αναρτάται online στο προφίλ κάθε υποψηφίου 3 εβδομάδες μετά την εξέταση και ταχυδρομείται στον υποψήφιο και στους οργανισμούς που έχει επιλέξει κατά την εγγραφή του.

GMAT: Graduate Management Admission Test

Φορέας διεξαγωγής: Educational Testing Service (ETS).
Πότε διεξάγονται οι εξετάσεις GMAT: Κάθε μέρα σε ημερομηνία και ώρα που επιλέγει ο κάθε υποψήφιος.
Που διεξάγονται οι εξετάσεις GMAT: σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη και η εξέταση γίνεται σε ηλεκτρονικό υπολογιστή.
Αναγνώριση: Αναγνωρίζεται από πάνω από 5.800 εκπαιδευτικά ιδρύματα σε όλον τον κόσμο για μεταπτυχιακές σπουδές στον τομέα της διοίκησης επιχειρήσεων.
Διάρκεια Πτυχίου: 5 χρόνια.
Πότε και πώς ανακοινώνονται τα αποτελέσματα του GMAT: Ανεπίσημα αποτελέσματα λαμβάνει ο υποψήφιος μετά τη λήξη του τεστ και σε 2 εβδομάδες περίπου τα επίσημα αποτελέσματα αποστέλλονται στον ίδιο και στα πανεπιστήμια που έχει επιλέξει.

GRE: Graduate Record Examination

Πότε διεξάγονται οι εξετάσεις: 2 φορές την εβδομάδα σε ημερομηνία και ώρα που επιλέγει ο κάθε υποψήφιος.
Που διεξάγονται οι εξετάσεις: σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη και η εξέταση γίνεται σε ηλεκτρονικό υπολογιστή.
Αναγνώριση: Αναγνωρίζεται από πολλά εκπαιδευτικά ιδρύματα σε όλον τον κόσμο για μεταπτυχιακές σπουδές.
Διάρκεια Πτυχίου: 5 χρόνια.
Πότε και πώς ανακοινώνονται τα αποτελέσματα του: τα αποτελέσματα αποστέλλονται περίπου 2 εβδομάδες μετά την εξέταση στον κάθε υποψήφιο και στους οργανισμούς της επιλογής του.